Жол қосу1-10 дан 50


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Ұлттық мектептер мен мұғалім кадрларының тың игеру жылдарындағы тағдыры (Солтүстік Қазақстан өңірі мысалында 1954-1970 жж.)

Авторы: Турунтаева, Айкерим Амировна

Жұмыс мақсаты: тың және тыңайтылған жерлерді игеру кезінде Көкшетау, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Целиноград облыстарында қалыптасқан білім беру жүйесін экономикалық, әлеуметтік, мәдени салаларында болған өзгерістермен сабақтастыра талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Солтүстік Қазақстан өңірінде өсірілетін қазақтың құйрықты қылшық жүнді қозыларының өнімділігін арттырудың технологиясы

Авторы: Анарбаев, Дарбек

3

Авторефераттар


Аумақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының қаржылық аспектілері (Солтүстік Қазақстан материалдары негізінде)

Авторы: Жолмырзаева, Гүлбахша Алиядиновна

4

Авторефераттар


Влияние биологически активных веществ на повышение воспроизводительной функции коров в условиях Северо-Казахстанской области

Авторы: Касеинов, Бакумбай Рахимжанович

5

Авторефераттар


Разработка региональной системы обращения с твердыми бытовыми отходами (на примере Северо-Казахстанской области)

Авторы: Кушумбаев, Агибай Багыткиреевич

6

Авторефераттар


Роль кооперации в развитии агропромышленного комплекса (на материалах Северо-Казахстанской области)

Авторы: Легостаева, Любовь Валентиновна

7

Авторефераттар


Солтүстік Қазақстанда жүнді және етті-жүнді қой тұқымдарынан өнім өндірудің селекциялық негіздері

Авторы: Нарбаев, Серік

8

Авторефераттар


ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы солтүстік қазақстанның қоғамдық - саяси өмірі

Авторы: Сейтқасымов, Аманбай Асылбайұлы

9

Авторефераттар


Системы обработки паров под посев яровой пшеницы на обыкновенных карбонатных черноземах Северо-Казахстанской области

Авторы: Стеценко, Василий Сидорович

10

Авторефераттар


Проблемы занятости населения в сельскохозяйственных формированиях (на материалах Северо-Казахстанской области)

Авторы: Фадеев, Александр Александрович

Целью исследования, является разработка научно-обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию регулирования занятности сельского населения и рынка аграрного труда

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 50

Іздеу нәтижелерін нақтылау