Жол қосу1-10 дан 53


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Ұлттық мектептер мен мұғалім кадрларының тың игеру жылдарындағы тағдыры (Солтүстік Қазақстан өңірі мысалында 1954-1970 жж.)

Авторлар: Турунтаева, Айкерим Амировна

Жұмыс мақсаты: тың және тыңайтылған жерлерді игеру кезінде Көкшетау, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Целиноград облыстарында қалыптасқан білім беру жүйесін экономикалық, әлеуметтік, мәдени салаларында болған өзгерістермен сабақтастыра талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы солтүстік қазақстанның қоғамдық - саяси өмірі

Авторлар: Сейтқасымов, Аманбай Асылбайұлы

3

Авторефераттар


Системы обработки паров под посев яровой пшеницы на обыкновенных карбонатных черноземах Северо-Казахстанской области

Авторлар: Стеценко, Василий Сидорович

4

Авторефераттар


Проблемы занятости населения в сельскохозяйственных формированиях (на материалах Северо-Казахстанской области)

Авторлар: Фадеев, Александр Александрович

Целью исследования, является разработка научно-обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию регулирования занятности сельского населения и рынка аграрного труда

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Совершенствование системы управления сбытом сельскохозяйственной продукции (на материалах Северо-Казахстанской области)

Авторлар: Омурзаков, Тюлюбек Казенович

Объектом исследования выступают совокупность экономических и организационных проблем возникающие в системе управления сбытом сельскохозяйственной продукции региона

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Солтүстік Қазақстан өңірінде өсірілетін қазақтың құйрықты қылшық жүнді қозыларының өнімділігін арттырудың технологиясы

Авторлар: Анарбаев, Дарбек

7

Авторефераттар


Аумақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының қаржылық аспектілері (Солтүстік Қазақстан материалдары негізінде)

Авторлар: Жолмырзаева, Гүлбахша Алиядиновна

8

Авторефераттар


Влияние биологически активных веществ на повышение воспроизводительной функции коров в условиях Северо-Казахстанской области

Авторлар: Касеинов, Бакумбай Рахимжанович

9

Авторефераттар


Разработка региональной системы обращения с твердыми бытовыми отходами (на примере Северо-Казахстанской области)

Авторлар: Кушумбаев, Агибай Багыткиреевич

10

Авторефераттар


Роль кооперации в развитии агропромышленного комплекса (на материалах Северо-Казахстанской области)

Авторлар: Легостаева, Любовь Валентиновна
1-10 дан 53

Іздеу нәтижелерін нақтылау